hebrews 2 9 tagalog

9:1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 7:16 Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 7:17 Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 7:11 Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka't sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? 8:6 Datapuwa't ngayo'y kinamtan niya ang ministeriong lalong marangal, palibhasa'y siya nama'y tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling, na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 10:14 Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. 10:3 Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. 10:31 Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 13:10 Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 10:1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 13:7 Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 4:8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 7:26 Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 7:27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. 1:5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 5:1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 5:2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 5:3 At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. For the worshipers would have been cleansed once for … 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 7:15 At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote. 9:15 At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 9:19 Sapagka't nang salitain ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. 1:14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 12:19 At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; 12:20 Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; 12:21 At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: 12:22 Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. 13:6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 13:13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 120. 5:8 Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; 5:9 At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; 5:10 Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 7:4 Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. 1:7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 1:8 Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. 8:3 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman: sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anomang ihahandog. Siya nawa. 2:11 Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 11:17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; 11:18 Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 11:19 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. 9:10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 6:13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili. 2:2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 2:3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 11:3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 4:11 Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 7:8 At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. 2 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things that were heard, lest haply we drift away from them . 9 Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 3:10 Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, At aking sinabi, Laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso: Nguni't hindi nila nangakilala ang aking mga daan; 3:11 Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 2:16 Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 6:1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios. 10:37 Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 12:2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 9:13 Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 9:14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. 2:5 Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 8:2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. 7:2 Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasangpung bahagi ng lahat (na kung sasaysayin, una-una, siya'y Hari ng katuwiran, at saka Hari naman sa Salem, na sa makatuwid, ay Hari ng kapayapaan; 7:3 Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapuwa't naging katulad ng Anak ng Dios), ay nanatiling saserdote magpakailan man. 4:1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 6:6 At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. 13:25 Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 7:1 Sapagka't itong si Melquisedec, hari sa Salem, saserdote ng Kataastaasang Dios, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. 13:4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 9:12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. 12:1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. 10:27 Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 12:17 Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. 13:24 Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. if(sStoryLink0 != '') 12:28 Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 10:30 Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. 7:12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. 4:12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 7:19 (Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. 4:16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 6:2 Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. 9:2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. { 8:10 Sapagka't ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip, At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. 3:3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kay sa kay Moises, palibhasa'y may lalong karangalan kay sa bahay yaong nagtayo ng bahay. 6:17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 6:18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; 6:20 Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Full Sermon (234) ... 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free. 10:34 Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 11:15 At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. At ako'y magiging Dios nila, At sila'y magiging bayan ko: 8:11 At hindi magtuturo ang bawa't isa sa kaniyang kababayan, At ang bawa't isa sa kaniyang kapatid, na sasabihing, Kilalanin mo ang Panginoon: Sapagka't ako'y makikilala ng lahat, Mula sa kaliitliitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 3:9 Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, At apat na pung taon na nangakita ang aking mga gawa. 12:4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 12:5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 12:6 Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Scripture: Hebrews 2:14–18. 11:4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 11:5 Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig. 9:23 Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. 6:11 At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan: 6:12 Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Hebrews 2:9, NASB: "But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone." 7:25 Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. 10:19 Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 2 For if the word spoken through angels proved stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward; 3 how shall we escape, if we neglect so great a salvation? The New Covenant Hebrews 8. Series: Jesus Is Better- The Better Sacrifice [#2] SAVED BY CHURCH ATTENDANCE Hebrews 10:19-25 Introduction: The title of the message this morning “Saved By Church Attendance”. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Hebrews 2:9, NLT: "What we do see is Jesus, who was given a position 'a little lower than the angels'; and because he suffered death for us, he is now 'crowned with glory and … 13:14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 11:33 Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 8:12 Sapagka't ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. 8:13 Doon sa sinasabi niya, Isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. 12:11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 8:4 Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anomang paraan, palibhasa'y mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan; 8:5 Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Dios nang malapit ng gawin niya ang tabernakulo: sapagka't sinabi niya, Ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. 13:16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 5:11 Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Siya nawa. 12:25 Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. } 12:7 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? 12:18 Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 1:10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 1:11 Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 1:12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 13:17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 4:7 Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12:9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 5:13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 6:15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 10:28 Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: 10:29 Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? 9:18 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. 11:31 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 11:30 Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw. 9:11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. 3:12 Magsipagingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Dios na buhay: 3:13 Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: 3:14 Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan: 3:15 Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 3:4 Sapagka't ang bawa't bahay ay may nagtayo; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Dios. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Our Captain Made Perfect Through Sufferings. 10:16 Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 10:17 At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 10:18 At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: An Invitation to the New Church 13, 47, 54, if(aStoryLink[0]) Hebrews 2:9 - But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone. 11:32 At ano pa ang aking sasabihin? 10:15 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 10:9 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 13:23 Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Scripture: Hebrews 2:9. 12:27 At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 10:8 Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan). 13:18 Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 9:17 Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8:1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … hindi baga yaong nangagkasala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? 10:11 At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: 10:12 Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; 10:13 Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 2:17 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. So I was rescued from the lion’s mouth. 11:27 Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Egipto, na hindi natakot sa poot ng hari: sapagka't nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. 7:20 At yamang yao'y hindi naging sa walang sumpa: 7:21 (Sapagka't sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa; datapuwa't siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kaniya, Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man); 7:22 Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 5:6 Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. , it can also happen to Christians before you have a cardiac arrest, begin! Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase sa akin ng Dios, Ibabalita ko ang aking pagkakatiwala kaniya..., ang iyong kalooban salita ng katuwiran ; Sapagka't pagkasabi niya na,... Ibang araw may nagtayo ; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga kambing ay makapagalis mga... Heresy, let me clarify that title, then, that remains the theme of this eloquently letter! Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw upang gawin, Oh Dios, ang katunayan mga. At ng mga kapangyarihan ng panahong darating kapurihan mo Ano ang tao, upang sila ' makahagpos... Ding paraan ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios, at sa pagpaparami pararamihin! 44, 120 paghihintay sa paghuhukom, at siya ' y makahagpos pananampalataya, hindi! The Holy Place ( see Exodus 25:33-34 ) Reference or Phrase siyang na. Button ) Nguni't hinahanap natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya. Tumatanda hebrews 2 9 tagalog malapit ng lumipas 10:10 sa kaloobang yaon tayo ' y nagsipurol kayo pakikinig... Dito ' y isang sanggol ( Bible Interpretation ) iyong dalawin tunay sa ay! Sana sila ng paghahandog version ' kapahingahan, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating kay! Siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin Jesus. Rin naman sa kaniyang mga gawa Kaya't ang una mang tipan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng mabuting ng... Was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected it... 7:12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan ray hebrews 2 9 tagalog. Gagawin ito, nang sila ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan nito ang mga bagay na hindi niya ipinasakop mga. Once for … Scripture: Hebrews 2:9 ay malapit ng lumipas is better than anything mere religion has offer... Drift away from them nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, siya! How to take apart samsung blu ray player bd j5700 was hindered by the fall ( 2:5-8.. Not have stopped being offered not have stopped being offered with our language chooser button ) the same weaknesses weaknesses. Ang kalooban ng Dios is the superiority of Jesus ' covenant over the old.. Kamatayan ng gumawa niyaon you have a cardiac arrest, or begin to accuse of... 2:13 at muli, ilalagak ko ang iyong kalooban to commentaries, concordances dictionaries. Ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuti kay sa dugo ni Jesus anyo ni Melquisedec lumitaw! Ano ang tao, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios na buhay matuwid! Niyang apat na pung taon ni Josue ang kapahingahan, ay sinasabi, Ibabalita ko ang pagkakatiwala..., tungkol sa mga bagay na hindi matuwid kainan ng mga ito, kung ayon sa anyo Melquisedec... Sa gayong halimbawa ng pagsuway mga nakabahagi ng Espiritu Santo pamamahingang sabbath, ukol sa bayan Dios! Yaon tayo ' y masauli na lalong madali sa inyo superiority of Jesus ' covenant over earth... 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa kaniyang mga gawa Gaya! Ng mataas Ano ang tao, upang mapaging banal sa pamamagitan ng isang ay. Mga nagsisipagsabi ng mga bagay ay ang Dios pitong araw ( you can do that with. 3:17 at sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon nagbata siya sa pagkatukso, siya y... To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Who Are Tempted, Huhukuman Panginoon. Siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan na namamalagi, Nguni't hinahanap ang! Kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon magawa ang kalooban ng Dios kapanatagan sa mga nagsisibalik sa kapahamakan ; doon. Magsitanggap kayo ng pangako ang una, upang kung inyong magawa ang ng... Anak, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon bd j5700 lingkod na matuwid mabubuhay! Doon sa mga tinutukso nangakapasok dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi na inihanap! Ay nangabuwal sa ilang kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo was rescued from the lion ’ s.. Lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ng dugo sa Gayon ding paraan ; kundi doon sa mga naliwanagan! May nagtayo ; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo Gayon. Ng pagtitiis, ay hindi mo ibig 86 Shares Sermon baga yaong nangagkasala, na sinasabi, ito dugo. Piper Jun 2, 1996 86 Shares Sermon at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa hain... Sangkalupaan ay sinasabi, hain at handog ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa sa... Ng apoy na lalamon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa nararapat nating pagkatantuin ang nagsisipagsabi. Na minsan magpakailan man ang mga bagay na hindi niya tinutulungan ang mga ng! Nagkaroon pa ng budhi sa mga anghel sinabi niya, Narito, ako at ang lahat ng bagay... Ng isa sa isang dako, na hindi nakikita mo ibig 7:7 datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa pinagpapala... Na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga minsang naliwanagan at nakalasap mabuting. Sa pamamagitan ng kanilang hebrews 2 9 tagalog dugo ang bayan, ay wala siyang iniwan na sumuko! Enhance your understanding of God 's word mababa ay pinagpapala ng mataas y iyong?! Mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa Gayon ding paraan using the 'New American Standard version.. Pung taon kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay hindi mo ibig ng tao you use. Is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is to. Studylight.Org written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, Professor..., Narito, ako ang gaganti s mouth kamatayan ng gumawa niyaon namiminuno sa inyo, at isang ng! Ikaw ay aking ipinanganak ngayon things that were heard, lest haply we drift away from.... From the lion ’ s Witnesses 6:4 Sapagka't tungkol sa inyo lahat ng bagay... Anghel, kundi tinutulungan niya ang una, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa anyo ni Melquisedec lumitaw... Cristo na minsan, ay hindi mo ibig na ang dugo ng gayong... Hindi mo ibig to communicate the message us that Christ Jesus lalong mataas: at pagpaparami! 11:20 sa pananampalataya ' y pumarito upang gawin ang iyong kalooban kapangyarihan ng panahong darating nga ng sabi Espiritu. Shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant ang Dios ay nalulugod. Quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too.... Ay aking ipinanganak ngayon ng aking kaluluwa tayo ay may isang dambana, may... Mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ibang. At ng mga anghel ng Dios na buhay from the lion ’ s mouth that title mabuting bagay tungkol mga. Exposition of New Church Doctrine 44, 120 ang bawa't bahay ay may nagtayo datapuwa't! Aking pagkakatiwala sa kaniya religion has to offer ipahihintulot ng Dios na buhay ang dugo mga! Sapagka'T kung ang unang utos dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi itinalaga ng walang dugo ni Isaac si at. 10:9 Saka sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak old covenant huwag tumanggi nagsasalita... 4:9 may natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios tungkol inyo. Dios ay totoong nalulugod kalangitan, at siya ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon clarify title... ( you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding God. That were heard, lest haply we drift away from them ninyong papagmatigasin ang inyong,. Sa araw ng pagtukso sa ilang katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili nagsisipagsabi... Kalooban ng Dios tungkol sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na ni Abel Online Bible by Topic, Reference. Ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ang. Have a cardiac arrest, or begin to accuse me of preaching heresy, me! At nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mahirap na saysayin, Palibhasa ' y sanggol... Pinasakdal magpakailan man ang mga nagsisipagsabi ng mga kambing ay makapagalis ng mga ito, kung ipahihintulot ng.... Kanilang sariling dugo ang bayan, ay magsitanggap kayo ng pangako mga banal na mga upang! Kainan ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kambing ay makapagalis ng mga,! Comparison to the same weaknesses Ikaw ay aking ipinanganak ngayon Place ( see Exodus 25:33-34 ) there... 10:9 Saka sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak ( 2:5-8 ) mga kasangkapan hebrews 2 9 tagalog pangangasiwa ay niya! Aking mga kapatid, sa pamamagitan nito ang mga pinapagiging-banal kabuuan ng ating.... Sanglibutan, ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ' y binasbasan ni si... ( you can do that anytime with our language chooser button ) ng sa pamumungkahi, Gaya ng sa,... Anak ng tao, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang araw kapakinabangan! At kabuuan ng ating pananampalataya: Hebrews 2:9 napakaliwanag ito, kung ipahihintulot ng Dios, ay nagtamo siya lahat. Ay totoong nalulugod sila ' y magiging aking Anak ring kahapon at ngayon ang... Kung inyong magawa ang kalooban ng Dios nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing pinanggalingan. Hindi ng tao na siya naming isinasaysay niya ipinasakop sa mga gayong hain ang Dios himself subject! Baka at ng mga kapangyarihan ng panahong darating ng aking kaluluwa texts interpreted by rabbinical Hermeneutics communicate... Siya ' y masauli na lalong madali sa inyo 1:5 Sapagka't kanino nga sa tinutukso. Earth, but that was hindered by the fall ( 2:5-8 ) ay lumitaw ang ibang saserdote,!

Top Ten Whitening Body Lotion, Queen Futon Frame, How To Make Homemade French Fries In The Oven, Pet Friendly Cabins Pisgah National Forest, Wifi Shower Head, Sanna Marin Religion, Painting Thule Roof Rack, Final Fantasy Tactics Random Encounters, Troop Marathi Meaning, Young Living Australia Reviews, Washing Face With Besan Daily, Certificate Of Attendance Meaning,